جستجوی پیشرفته


تاریخ های مهم


آخرین مهلت ثبت نام قطعی در بخش داخلی نمایشگاه : حداکثر تا  تاریخ  21/10/1399 (بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت سالنها و فضای بازتحت پوشش پیش از تاریخ فوق برگزار کننده از پذیرش درخواستهای جدید معذور خواهد بود.)

- اعلام نقشه های جانمائی نهائی و شماره غرفه ها : از 22/10/1399 بـه بعد (شرکت کنندگان جهت دریافت نقشه جانمائی باید از طریق پست الکترونیک درخواست خود را به ستاد برگزاری ارسال نمایند.)

-  آخرین مهلت جهت اعلام درخواست تغییر غرفه از پیش ساخته به خودساز یا بالعکس (جهت بررسی و تائید برگزار کننده) : 22/10/1399

- آخرین مهلت ارائه نقشه های اجرائی غرفه های خودساز به ستاد برگزاری جهت اخذ تائید و صدور مجوز ساخت (مربوط به متقاضیانی که راسا" غرفه سازی نموده-متقاضیان "گزینه 2 فرم 1 - ثبت نام"/ "فضای باز"- و یا در داخل غرفه سالن / فضای باز از سازه و یا تزئینات ویژه استفاده می نمایند) :

نقشه های اجرائی غرفه سازی فقط در روزهای1، 2 و 4  بهمن ماه  توسط ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته ومجوز ساخت صادر خواهد شد.

(پس از تاریخ ذکر شده برگزار کننده از پذیرش، بررسی وتائید  طرحهای اجرائی معذورخواهد بودو کلیه مسئولیت ها، عواقب و پرداخت جرائم آن بعهده خود متقاضی خواهد بود.)  

* جهت اطلاع کامل از مدارک مورد نیاز و مراحل اخذ تائید و مقررات غرفه های خود ساز یا دارای تزئینات ویژه، «دستورالعمـــــل و تعهد غرفه سازی، جمـع آوری وتخلیه» بخشنامه لازم الاجرای برق و جـداول تعیین خسارات تخلف از قوانین و دستورالعملها (صفحات 14 الی 27 دفترچه اطلاعات ثبت نام)  را دقیقاً مطالعه فرمائید.

 

* ستاد برگزاری از پذیرش شرکتها و افراد خارج از " لیست تصویب شده پیمانکاران غرفه سازی توسط شرکت سهامی نمایشگاهها" که در وبسایت اختصاصی نمایشگاه در اختیار مشارکت کنندگان قراردارد،  بعنوان پیمانکار غرفه سازی معذور خواهد بود. لذا خواهشمنداست درخصوص انتخاب پیمانکار غرفه سازی دقت لازم را بعمل آورند.

 

 

شرکت کنندگان موظفند بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده برنامه ریزی نموده و تمهیدات لازم را جهت آماده سازی بموقع غرفه در نظر گیرند. براساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، ساعات کار جهت غرفه سـازی از 7 صبح لغایت 19 می باشد و در روز جمعه 10/11/1399 درب سالنها از ساعت 5  بعدازظهر پلمپ خواهد گردید.  لذا از  شرکت کنندگانی  که راسا" غرفه سازی یــا  تزئین غرفه می نمایند، تقاضا می گردد،  با توجه به تاریخ تحویل سالنها  و ساعات یاد شده برنامه ریزی نموده و از قبل تمهیدات لازم را در خصوص برنامه زمان بنــدی در نظر گیرند . بـدیهی است عدم رعایت برنامه زمان بندی و ایجاد هر گونه خسارت جنبی برای برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها موجب برداشت کل مبلغ چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی نزد برگزار کننده می باشد.

 

 

- تحویل غرفه ها جهت چیدمان کالاهای نمایشی و تزئین داخل غرفه :   پنجشنبه 09/11/1399  و  جمعه 10/11/1399

نکته مهم : حضور نماینده شرکت در طول زمان چیدمان غرفه ها تا بسته شدن دربهای سالن در غرفه الزامی است. در صورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدمان و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزار کننده مسئولیتی در قبال مفقود شدن کالاها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.

- تحویل فضا به شرکت کنندگان خود ساز :  از چهارشنبه  08/11/1399 به بعد (متناسب با تخلیه سالنهای تحت پوشش نمایشگاههای قبلی)

- آخـرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز و خروج نخاله های غرفه های خود ساز : پنجشنبه 09/11/1399 (در صـــورت عـــدم اتمام عملیات غرفه سازی در زمان مقرر و خروج بموقع نخاله های ساختمانی، خسارت مربوطه بنا به تشخیص برگزار کننده از مبلغ چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیرکرد کسر خواهد شد.)

- تحویل کارتهای شناسائی :  از 06/11/1399 به بعد 

- افتتاح رسمی نمایشگاه :   شنبه  11/11/1399

- ساعات بازدید نمایشگاه: 9 صبح لغایت 5 بعدازظهر(درصورت ایجاد هرگونه تغییردرساعات بازدیدازسوی شرکت سهامی نمایشگاهها مراتب به شرکت کنندگان اعلام خواهد گردید.)

* براساس پروتکل های بهداشتی و  شرائط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و بیماری کوئید19 نمایشگاه ایران کان مین 1399 ویژه بازدید متخصصین و مدعوین دارای کارت دعوت از سوی مشارکت کنندگان می باشد و  بازدید حضوری عموم از نمایشگاه مجاز نخواهد بود.

- خروج کالاهای نمایشی از محوطه نمایشگاه :  روز چهارشنبه  15/11/1399

*  شرکت کنندگان ملزم به خروج کالاهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری کامل غرفه ها پس از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعلام شده از سوی برگزار کننده می باشند.

نکته مهم : حضور نماینده شرکت از زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوری کامل در غرفه الزامی است.


-جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه سازی از محوطه نمایشگاه :

 

جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه سازی روزهای چهارشنبه  15/11/1399 و  پنجشنبه  16/11/1399

تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقیمانده باید بطورکامل حداکثر تا پایان روز پنجشنبه  16/11/1399از محوطه نمایشگاه خارج گردد. در صورت عدم خروج بموقع و یا کامل تجهیزات غرفه سازی و ضایعات در زمان مقرر کل مبلغ " چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی"  بابت خسارت وارده برداشت خواهد گردید.